Regulamin świadczenia usług dietetycznych w Gabinecie dietetycznym KM Balance Kinga Mruczyk

Regulamin określa zasady korzystania z usług w formie stacjonarnej i on-line z zakresu dietetyki prowadzonych przez Kingę Mruczyk, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą KM Balance ul. Źródłowa 14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992498140, REGON: 211264218

§1 [Słownik pojęć]

 1. Dietetyk – Kinga Mruczyk, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą KM Balance ul. Źródłowa 14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992498140, REGON: 211264218
 2. Gabinet – gabinet stacjonarny, znajdujący się w Gorzowie Wlkp., ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Usługa on-line – usługa wykonywana przez Dietetyka poprzez środki elektroniczne pozwalające komunikację na odległość, za pośrednictwem strony internetowej dietetyk-gorzow.pl oraz poczty elektronicznej kinga.mruczyk@gmail.com
 4. Usługa stacjonarna – usługa wykonywana przez Dietetyka osobiście, świadczona w Poradni.
 5. Usługi dietetyczne – Usługi on-line lub Usługi stacjonarne, które zostały określone w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 6. Cennik – usługi świadczone przez Dietetyka, których wykaz znajduję się na stronie internetowej dietetyk-gorzow.edu.pl w zakładce cennik.
 7. Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i korzysta z Usług dietetycznych.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie ochronie danych).

§2 [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Usług dietetycznych.
 2. Pacjenta, który wypełnił formularz zgłoszeniowy i zaakceptował warunki regulaminu uznaje się, że zawarł umowę o świadczenie usług dietetycznych na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Pacjent akceptuje Regulamin przy Usługach stacjonarnych po podpisaniu oświadczenia o jego akceptacji; przy Usługach on-line po zaznaczeniu odpowiedniego pola, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Dietetyk posiada wiedzę i wykształcenie z zakresu dietetyki oraz niezbędne środki organizacyjne i techniczne do świadczenia usług dietetycznych z należytą starannością wymaganą dla przedsiębiorcy.
 5. Umowa o świadczenie Usług dietetycznych jest umową starannego działania i Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za brak oczekiwanych przez Pacjenta efektów korzystania z usług, ze względu na proces złożoności i wielości czynników ubocznych, wpływających na efekt tych usług, który jest niezależny od Dietetyka i nie da się go zniwelować jedynie zastosowanymi Usługami. Nie mniej jednak Dietetyk będzie świadczył z należytą starannością z uwzględnieniem fachowej wiedzy i optymalnych dla każdego przypadku metod.
 6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, nieregularne stosowanie lub całkowite zaprzestanie przez Pacjenta zaleceń wynikłych z Usługi.
 7. Kontakt z dietetykiem prowadzącym jest możliwy pod adresem e-mail: kinga.mruczyk@gmail.com lub tel. +48 600187063 w godzinach 14.00-20.00

§3 [Prawo do korzystania z treści]

 1. Materiał udostępniany przez Dietetyka, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Dietetyka stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.
 3. Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

§4 [Zakres usług i cennik]

 1. Dietetyk świadczy następujące Usługi dietetyczne:
  1. przeprowadzanie konsultacji (w trybie stacjonarnym lub elektronicznym),
  2. ocena dotychczasowego stylu odżywiania,
  3. układanie indywidualnych jadłospisów oraz zaleceń,
  4. wywiad żywieniowy,
  5. ocena wyników laboratoryjnych,
  6. sporządzenie planów suplementacyjnych,
  7. edukacja żywieniowa,
  8. umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty,
  9. zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną,
 2. Usługi dietetyczne świadczone są w różnych pakietach, których szczegółowy zakres i czas trwania określone są na stronie internetowej dietetyk-gorzow.pl w zakładce cennik.
 3. Cennik Usług dietetycznych określony jest na stronie internetowej dietetyk-gorzow.pl w zakładce cennik. Podane ceny są cenami brutto.

§5 [Usługi stacjonarne]

 1. Dietetyk prowadzi usługi stacjonarne w Gabinecie, po uprzednim umówieniu wizyty przez Pacjenta.
 2. Umówienie wizyty odbywa się za pośrednictwem telefonicznym pod nr: +48 600187063, drogą mailową: kinga.mruczyk@gmail.com.
 3. Pacjent przez wizytą powinien przygotować się do konsultacji, a w szczególności:
  1. przygotować dzienniczek żywieniowy,
  2. przygotować listę zażywanych leków i suplementów,
  3. przygotować wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w ciągu 3 ostatnich miesięcy,
  4. przed konsultacją pacjent nie powinien spożywać posiłków i płynów na 2 godziny przed planowaną wizytą.
 4. Pierwsza wizyta konsultacyjna obejmuje:
  1. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,
  2. wykonanie analizy składu ciała,
  3. przeprowadzenie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego,
  4. analiza wyników badań laboratoryjnych,
  5. określenie celów i trybu współpracy,
 5. Po każdej konsultacji Dietetyk prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej maila z podsumowaniem wizyty i zaleceniami.
 6. Po konsultacji pacjent otrzyma plan żywieniowy w ustalonym terminie, nie później niż 7 dni po wizycie.
 7. Pacjent zobowiązany jest stawić się punktualnie na spotkanie związane z realizacją Usługi.
 8. W przypadku spóźnienia na umówią wizytę, czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki Pacjent się spóźnił.
 9. W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wcześniej wizytę Pacjent jest zobowiązany jest poinformować Dietetyka najpóźniej na 24 godziny przed planowanym spotkaniem.
 10. Płatności za Usługę stacjonarną dokonuje się w formie gotówkowej w trakcie wizyty.

§6 [Usługi on-line]

 1. Dietetyk prowadzi Usługi on-line za pośrednictwem strony internetowej dietetyk-gorzow.pl oraz poczty elektronicznej kinga.mruczyk@gmail.com, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu przez pacjenta i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 2. Pacjent za pośrednictwem e-mail umawia się na wizytę on-line z Dietetykiem w ustalonym terminie.
 3. Po zaakceptowaniu Regulaminu i umówieniu wizyty on-line, Dietetyk prześle ankietę do wypełnienia oraz dzienniczek żywieniowy. Pacjent jest zobowiązany do wypełnienia ankiety i dzienniczka i odesłania na e-mail Dietetyka, przed konsultacją.
 4. Pacjent zobowiązany jest do opłacenia konsultacji on-line zgodnie z cennikiem, który znajduje się na stronie internetowej dietetyk-gorzow.pl w zakładce cennik.
 5. W wyznaczonym terminie Dietetyk i Pacjent połączą się on-line za pośrednictwem programów umożliwiających kontakt dźwiękowy i wizyjny na odległość. Podczas konsultacji zostanie opracowana strategia dalszego działania.
 6. Po konsultacji Pacjent otrzyma za pośrednictwem e-mail podsumowanie oraz ogólne zalecenia.
 7. W wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 7 dni po konsultacji on-line Pacjent otrzyma od Dietetyka plan żywieniowy.
 8. W przypadku braku możliwości odbycia umówionej wcześniej Usługi on-line Pacjent jest zobowiązany jest poinformować Dietetyka najpóźniej na 24 godziny przed planowanym spotkaniem.

§7 [Odstąpienie od umowy]

 1. W przypadku umów zawieranych na odległość (za pośrednictwem strony internetowej), z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany plan żywieniowy przygotowany z uwzględnienie zindywidualizowanych potrzeb Pacjenta prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone.
 2. W przypadku umów zawieranych w gabinecie dietetycznym:
  1. Dietetyk ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w § 2 ust. 12;
  2. Pacjent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zanim Usługodawca podejmie się przygotowania planu żywieniowego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Usługi.
 3. Dla zachowania terminu niezbędne jest przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być przesłane papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a Dietetyk zwraca Pacjentowi zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług dietetycznych jest Kinga Mruczyk, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą KM Balance Kinga Mruczyk, ul. Źródłowa 14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992498140, REGON: 211264218, e-mail kinga.mruczyk@gmail.com
 2. Pacjent w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych może kontaktować się drogą pocztową lub za pośrednictwem e-mail, na adresy wskazane w pkt. 1 powyżej.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentów na podstawie następujących przepisów:
  1. przetwarzanie danych osobowych Pacjentów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. do wykonania umowy świadczenia Usług dietetycznych lub do podjęcia działań na żądanie Pacjenta, którego dane dotyczą.
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. prowadzenie dokumentacji księgowej, fakturowanie.
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią zgodnie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, a w szczególności do składania przez Pacjenta reklamacji lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
  4. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w przypadku wyrażenia zgody przez pacjenta na otrzymywanie newslettera.
 4. W przypadku gdy do realizacji umowy świadczenia Usług dietetycznych, dane osobowe będą przetwarzane przez inny podmiot, Dietetyk zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowy z takim podmiotem, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być również organy władzy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Dane osobowe Pacjenta będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres po zakończeniu umowy w celach:
  1. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  2. składaniem reklamacji oraz dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy przez okres zgodny z przepisami o terminach przedawnienia roszczeń,
  3. w przypadku wyrażenia przez Pacjenta zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO do momentu zakończenia realizacji usługi lub cofnięcia zgody przez Pacjenta.
 7. Pacjent ma prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a RODO- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pacjent podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednak niepodanie niezbędnych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie Usług dietetycznych.
 9. Dane osobowe Pacjenta nie będą wykorzystywane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

§8 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2021 r.
 2. Dietetyk zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu. Postanowienia nowego Regulaminu będą wiązały Pacjenta tylko i wyłącznie po jego uprzedniej akceptacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego